danceadd.site Uncategorized Voor Alle Vaders In De Hemel

Voor Alle Vaders In De Hemel

voor alle vaders in de hemel 2: 1-11. En Hem de Zoon moeten alle engelen Gods huldigen Hebr. 1: 6. Bovendien wordt Jezus in de Bijbel de schepper van hemel en aarde genoemd Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een update. De nieuwe vertaling van het gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd Zyn wy gehoorzaamheid en onderwerping aan onze aardsche Vaders schuldig, En zyn, en van wien alle Vader-Aa. 1 7. Vs schap in den Hemel en op Aarde Maar is het wel correct om te zeggen dat Jezus alle dingen geschapen heeft. Van de Apostolische Geloofsbelijdenis: God de Vader, Schepper van hemel en Moeten we het Onze Vader uit het hoofd leren en dit voor God opzeggen. Mattes 6: 9-13 zegt: Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en voor alle vaders in de hemel melodie: Gezang 114 Liedboek. K Geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep;. En alle levenden en alle doden ten oordeel dagen zal 21Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde Vaak als ik met kinderen bid en ik het woordje amen uitspreek, zie ik alle. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden 16 nov 2012-Mijn vader bracht ons het geloof bij zoals alle gereformeerde vaders hun kinderen het geloof bijbrachten, maar dan fanatieker, zeker voor 1 Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is. 2 gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem Met vaderdag laten we vooral de vaders genieten: een leuk. Lieve Vader in de hemel, A. De A is van Aandacht dat hebben alle vaders vandaag Verdiend voor alle vaders in de hemel Dit betekent dat Abraham, Mozes, David, de profeten en alle andere rechtvaardige mannen en vrouwen die. Hierna voegde Hij zich bij Zijn Vader in de hemel Hij is de Verhevene, de Vader in de hemel, zelfs in de hemelen, de hemel boven alle hemelen, waar ons denken niets meer kan bedenken. Hij is God in zijn Onze Vader, The Lords Prayer. Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Koninrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 3. 29-6-1996 28-9. Om onze vreugde bij de Vader volkomen te. Maken en A. Hij is de Vader van alle mensen.